ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุม ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก มีความพร้อมในการดูแล และให้การรักษาเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง