การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ท่านทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เลือกตามความเหมาะสม ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานในการตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจํา เป็นสิ่งจําเป็นในการดูแลสุขภาพ เพราะช่วยค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น