อายุรแพทย์ ทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพประจำให้กับผู้ป่วย ด้วยความเชี่ยวชาญรอบด้าน มากประสบการณ์ในการตรวจรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ ทั้งด้านการรักษา การดูแลสุขภาพ และการป้องกัน ตลอดจนเป็นผู้แนะนำการตรวจสขภาพที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การให้ยาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยให้การตรวจรักษาโรคที่เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงทางด้านต่างๆ พร้อมวางแผนการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรค