นพ. ทนงกิตติ์ ประชาภิญโญ
นพ. ทนงกิตติ์ ประชาภิญโญ
ความชำนาญ:
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา:
Chinese, English
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.