บริการตรวจสุขภาพครบวงจรในงาน อาชีวอนามัย
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2566
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เปิดให้บริการ ตรวจทางอาชีวอนามัยโดย น.พ พุทธิชัย แดงสวัสดิ์  มีบริการดังนี้ 1. ให้บริการปรึกษาปัญหาทางอาชีวอนามัย 2. ให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี 3. บริการเดินสำรวจโรงงานเพื่อวางแผนตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมายกำหนด 4. วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพประจำปี 5. บริการด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์อุตสาหกรรมอื่น 6. บริการให้คำปรึกษาผลตรวจ เสียง แสง ความร้อน และสารเคมี 7. บริการสอนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และวิธีการเก็บข้อมูลผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 8. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าที่อับอากาศ 9. ตรวจสุขภาพก่อนขึ้นที่สูง 10. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง คือ ตรวจตาอาชีวอนามัย ตรวจการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด 11. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 12. ตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่และในสถานที่ 13. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงก่อนเข้างาน 14. ตรวจสุขภาพพนักงานโรงอาหาร ตามมาตรฐาน HACCP  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกตรวจสุขภาพ รพ.กรุงเทพเมืองราช โทร. 032-322274-80 ต่อ 218, 233
แพ็กเกจแนะนำ