แพ็กเกจผ่าตัดมดลูกและรังไข่
ราคารวมรายการดังต่อไปนี้ 1. ห้องพักแบบมาตรฐาน รวมค่าบริการพยาบาล, บริการห้องพัก , ค่าอาหาร, ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) 2. ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ขณะนอนพักในโรงพยาบาล (ตามที่กำหนด) 3. ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามที่กำหนด) 4. ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าวิสัญญีแพทย์ 5. ราดังกล่าวรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 1 ชิ้น (เฉพาะโรคที่ทำการรักษา) ราคาไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ 1. การประกันราคานี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดไม่รวมส่วนเกินเรื่องเโรคประจำตัว, ภาวะแทรกซ้อน, การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง (หักส่วนลดถ้ามี) 2. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง (หักส่วนลดถ้ามี) 3. การเข้ารับบริการโครงการประกันราคานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565   สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมาย แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช โทร. 032-322274-80 ต่อ 229, 230
แพ็กเกจแนะนำ