แพคเกจผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่าย
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด
 • สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
 • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ไม่รวม ค่าแพทย์ที่ปรึกษาและส่วนเกินค่าห้อง
 • ราคาทั้งหมด เริ่ม 1 กรกฎาคม 2564
  
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-322274-80
แพ็กเกจแนะนำ